تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران

 

نوع فعالیت:

تولید ﻭﺭﻕ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ((ﺳﺎﺑﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ،ﺍﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ)) ﺳﺎﺑﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﯿﻨﮓ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺭﻕ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ . ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺸﺮ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻭﺭﻕ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻭﺭﻕ ﺭﻭﻝ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﻓﻠﺰ ﺭﻭﯼ ﻭ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﻭﺭﻕ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻠﺰ ﺭﻭﯼ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺭﻕ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺯﺑﺴﺖ ﻭ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭﺣﺬﻑ ﺁﻥ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻤﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ۱۶ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎ ﻥ ﺩﺭ ﺟﺰﺍﯾﺮ ﻭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ، ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ،ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻭﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯﺍ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﻧﺘﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻣﯿﻨﮓ ﻭ ﺑﺮﺵ ﻭﺭﻕ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺭﻕ ﻃﺮﺡ ﺳﻔﺎﻝ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ : ۱- ﻭﺭﻕ ﻃﺮﺡ ﺳﻔﺎﻝ ﻭﺭﻕ ۰/۴ ﺗﺎ ۰/۶ ﻣﯿﻞ ﺭﻧﮕﯽ ﻋﺮﺽ ۱۰۰ ﯾﺎ ۱۲۵ ﺳﺎﻧﺖ ﺗﺎ ﻃﻮﻝ ۱۲ ﻣﺘﺮ ۲- ﻭﺭﻕ ﻃﺮﺡ ﺳﻔﺎﻝ ﮊﻧﻮﺍ ﺍﺯ ﻭﺭﻕ ۰/۴ ﻣﯿﻞ ﺗﺎ ۰/۶ ﻣﯿﻞ ﺭﻧﮕﯽ ﻋﺮﺽ ۱۰۰ ﯾﺎ ۱۲۵ ﺳﺎﻧﺖ ﺗﺎ ﻃﻮﻝ ۱۲ ﻣﺘﺮ ۳- ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﯿﺰﻩ ﻃﺮﺡ ﺳﻔﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ۲ ﻣﺘﺮﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺭﻕ ﻣﻮﺟﺪﺍﺭ ﺷﯿﺮﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﮐﺮﻩ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ، ﺫﻭﺯﻧﻘﻪ ، ﺷﺎﺩﻭﻻﯾﻦ ﺍﺯ ﻭﺭﻕ ۰/۴ ﻣﯿﻞ ﺗﺎ ۱ ﻣﯿﻞ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺭﻕ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﺭﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﻃﻮﻝ ۱۲ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﻣــــــــــــﭙﺎﯼ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﻭ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ (ﺗﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱ ﻣﯿﻞ) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﻭﺭﻕ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۰/۵ ﻣﯿﻞ ﺗﺎ ۵ ﻣﯿﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﻟﻨﺪﻧﯽ ، ﺟﻌﺒﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ

مژده ،شرکت سابات صنعت با یک دهه تجربه تولید در زمینه کانکس و سرد خانه و اتاقهای حمل بار،برای نخستین بار به صورت متمرکز و فعال در استان مازندران اقدام به تولید محصولات خود به شرح ذیل اقدام نموده است
مشخصات فنی سازه های فلزی با پوشش ساندویچ پانل

۱) شاسی کف : استفاده از تیرآهن با IPE 14، و ذوب آهن اصفهان در طرحهای اسکی یا دورکلاف در دو ردیف طولی .

* استفاده از تیرآهن با IPE 14 جهت سازه های ۶ متر طول و کمتر .

* استفاده از تیرآهن با IPE 16 جهت سازه های بالای ۶ متر طول تا ۱۰ متر طول .

* استفاده از تیرآهن با IPE 18 جهت سازه های بالای ۱۰ متر طول تا ۱۲ یا ۱۳ متر طول .

۲) اسکلت :استراکچر از پروفیل۴۰×۴۰، ۶۰×۴۰ و ۸۰×۴۰ سنگین صادراتی ساوه و نبشی های فلزی با ضخامت ۲ میل پروفیل کشـی در بدنـه به همـراه لچکی و بادبنـد در شاسی با جوشهای ممتد در چندین نقطـه با الکتـرود آمـا حرفه ای به فواصـلcm 5 بـا اجـرای ضـدزنـگ زینکرومـات به ضخامت ۸۰ میکرون و مینیمم فاصله قید ها (cm50) در پروفیل های کف برای جلوگیری از صدا و لرزش کف .

۳)ورق بدنه سقف :

* پـوشش های دیواری و سقفی از نـوع پـانل های ساندویچی با پو

پـوشش های دیواری و سقفی از نـوع پـانل های ساندویچی با پوشش از دو رو ورق آلوزینگ پیش رنگ شده وارداتی بضخامت ۵/۰ میلیمتر با ۴ سانت ایزوله پلی اورتان با دانسیته ۲ + ۴۰ کیلوگرم در متر مکعب بصورت ذوزنقه ای (امکان استفاده از پانل ها با ضخامت بیشتر نیز طبق درخواست مشتری امکان پذیر می باشد ).

۴)پوشش داخلی :

* در صورت درخواست مشتری امکان استفاده از دیوارپوش PVC یا MDF طرح چوب یا رنگی روکش دار ( کارخانه های معتبر ایرانی ) در سقف و بدنه که قابل شستشو بوده و با داشتن مغزی شبکه ای خود به نوبه خود مراحل عایق بودن را تکمیل تر می کند.(مبلغ دیوار پوش جداگانه محاسبه و اعلام می گردد) .

۵) درب و پنجره ها :

* در صورت داشتن پارتیشن و اتاق بندی داخلی ، دربهـای درونی از جنسH.D.F ترکیه ای با یراق آلات گارانتی شده و استاندارد می باشد .

* استفاده از درب و پنجره ها U.P.V.C درجه یک ترکیه ای با شیشه های۴ میل رفلکس رنگی بصورت درب یک طرف بازشو .

* استفاده از آبچکان بالای درب و پنجره ها جهت جلوگیری از نفوذ باران به داخل .

۶) تخته کف وکفـــــــــــــــــــــپوش :

* استفاده از چند لایی های ۱۸ میل واتر

۶) تخته کف وکفـــــــــــــــــــــپوش :

* استفاده از چند لایی های ۱۸ میل واتر پـروف (ضد آب) در کف و پوشش روی آن بوسیله کفـــــــــــــــــــــپوش های PVC طرح پارکت پشت گونی .

* استفاده از چسب چوب و منگنه های بادی جهت چسبندگی بهتر کفـــــــــــــــــــــپوش و تسمه کشی در داخل و استفاده از نبشی های آلومینیومی در محل اتصال دیوار و کف به جهت طول عمر زیاد آن .

* مقاوم سـازی و قیر پاشی زیر کف سازه به جهت مقابله با پوسیدگی ناشی از محیط های صنعتی و آب و هوای شرجی شمال و جنوب کشور.

( در سازه های ۶ متر طول و کوچکتر امکان اجرای سرامیک با بتن ریزی کف بدون در نظر گرفتن هر گونه هزینه اضافی امکانـــــــــــــــــــــپذیر است . )

۷) هوک :در بالای سقف با ۴ قلاب میلگردی جهت سهولت در بارگیری با قدرت تحمل بار به وزن ۷ تن در ارتفاع و ۴ قلاب در کف روی شاسی جهت مهار سازه بر روی تریلی به لحاظ ثابت بودن بار در طول مسیر.

۸) اتصالات : کلیه اتصالات تیر آهن و پروفیل ها ، شاسی و اسکلت توسط جوشهای ممتد به فواصل ۵ Cm با الکترود آما صورت گرفته و کلیه پوشش های بدنه و سقف با استفاده از پیچ های فولادی و پرچ
۸) اتصالات : کلیه اتصالات تیر آهن و پروفیل ها ، شاسی و اسکلت توسط جوشهای ممتد به فواصل ۵ Cm با الکترود آما صورت گرفته و کلیه پوشش های بدنه و سقف با استفاده از پیچ های فولادی و پرچ ها ی ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۵ و ۳۵ و مهار تسمه های آلومینیومی صورت می گیرد .

۹) سیستم روشنایی :

* نصب داکتهای p.v.c و سیم کشی آن توسط کابل های ۵/۲*۲ از نوع افشان خراسان .

* نصب مهتابی های کم مصرف استاندارد ( طرح مازی نور )درجه یک در سقف داخلی و نصب چراغ تونلی با لامـــــــــــــــــــــپ کم مصرف در بالای درب ورودی .

* نصب کلیـد و پـریـز و تلفن بصورت ارت دار استاندارد و تعبیه پریز کولرMK و جعبه تقسیم سوکت خور ارت دار بالای درب ورودی و تعبیه کلید مینیاتوری .

۱۰) سرویس های بهداشتی: در صورت سفارش مشتری انجام می گیرد .

* پروفیل کشی در کف و نصب تخته بر روی آن و ســـــــــــــــــــــپس اجرای بتن ریزی و نصب کاشی و سرامیک و بند کشی آن توسط مصالح ساختمانی بر روی آن .

* نصب متعلقـات از نـوع چینـی شـامـل (توالـت ایرانی یا فـرنگی با روشوئی ) ، آئینه و متعلقات (جاصابونی، جا حوله ای، جا مسواکی) .

* لوله کشی سرد و گرم ب
لوله کشی سرد و گرم با لوله کشیP.V.C درجه یک و نصب و شیرآلات اهرمی درجـه یـک قهرمان یا شیبه .

* نصب فن تهویه و دریچه آلومینیومی در راهرو به جهت تهویه داخل سرویس ها .

۱۱) سرویس آبدارخانه : در صورت سفارش مشتری انجام می گیرد .

* اجرای سکوی Open یا پارتیشن جهت جدا نمودن فضای آبدارخانه طبق سلیقه مشتری .

* نصب سینک ظرف شوئی و آبچکان از نوع M.D.F .

* لوله کشی سرد و گرم با لوله کشیP.V.C درجه یک و نصب و شیرآلات اهرمی درجـه یـک قهرمان یا شیبه .

( در صورت سفارش مشتری نصب ، کابینت بصورت کامل در آبدارخانه و فن تهویه و اجاق گاز سه شعله رومیزی صورت می گیرد که به مبلغ اعلامی اضافه می گردد ) .

۱۲)چرخدار کردن : در صورت سفارش مشتری در کانکسها و کاراوانها به صورت تک محور یا دو محور با شاسی و مالبند گردون و۴چرخ پیکانی یا لندروری نصب می گردد .

۱۳)رنگ : درنگ آمیزی و نماسازی با بهترین ترکیب و تنوع رنگهای روغنی سریع خشک به ضخامت ۸۰ میکرون دارای استانداردهای کارخانه های معروف طبق سلیقه مشتری انجام می گیرد .

۱۴)دریچه : محل نصب دریچه کولر و بخاری در مکان مشخص شده طبق سلیقه مشتری و به هر تعداد و نص
دریچه : محل نصب دریچه کولر و بخاری در مکان مشخص شده طبق سلیقه مشتری و به هر تعداد و نصب کـپسول آتش نشانی و جعبه کمکهای اولیه و ساعت دیواری به صورت اشانتیون .

با هدف تامین نیاز و رضایت شما مشتری گرامی
منتظر تماس شما هستیم
سابات صنعت اسايش وامنيت

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻧﻜﺲ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎﻧﻜﺲ ﺩﺭﺳﺎﺭﻱ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭﻳﻼﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﻭﻳﻼﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭﺳﺎﺭﻱ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻧﻜﺲ ﺩﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻧﻜﺲ ﺭﻗﺎﻳﻤﺸﻬﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﭘﺎﻧﻞ ﺩﺭﺳﺎﺭﻱ
ﻭﺭﻕ ﺍﻻﺕ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﻴﺰﻩ ﺩﺭﺳﺎﺭﻱ
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻟﻪ ﺩﺭﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
kanex
tolide kanex
kanex dar sari
tolide kanex charkhdar
kanex wc
ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻻ ﭼﻴﻖ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭﻳﻼ ﺩﺭﺭﺷﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎﻧﻜﺲ ﺩﺭﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﻜﺲ ﺩﺭﺑﺎﺑﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺋﻴﺖ ﺩﺭﺳﺎﺭﻱ
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺋﻴﺖ ﺩﺭﺭﺷﺖ
ﺱ ﺍﺧﺖ ﺳﻮﺋﻴﺖ ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ
ATM ﺳﺎﺧﺖ

بمدیریت:

مهندس سید مصطفی حسینی

همراه:

۰۹۳۵۹۳۹۴۴۷۳

۰۹۲۱۴۷۰۶۷۰۸

تلفن:

۰۱۱-۴۲۴۳۴۵۴۰-۳

آدرس:

مازنداران , شیرگاه , شهرک صنعتی بشل , فاز ۲ , همت ۶

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران1

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران۱

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران2

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران۲

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران3

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران۳

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران4

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران۴

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران5

تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران۵

118ایران اسکلت بانک اطلاعات مشاغل ایران تولید انواع کانکس ساندویج پانل ویلا های پیش ساخته ورق آلات گالوانیزه در مازندران تولید ﻭﺭﻕ جنب کارواش قدیری ﺣﻤﺎﻡ ﻓﻠﺰ سلیقه مشتری شاسی شیرآلات ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ قائمشهر کیلومتر 18 اتوبان ساری گالوانیزه مازنداران ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ مهندس سید مصطفی حسینی ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera