جوش سر به سر میلگرد در تهران

جوش سر به سر میلگرد در تهران

نوع فعالیت:

مزایای

  • صرفه جویی  تا ۳۰ درصدی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرتها .
  • کاهش زمان , نیروی انسانی , حمل و نقل ها با توجه به کاهش مصرف میلگرد .
  • اتصال میلگرد های غیرقابل مصرف ( پرت ) به یکدیگر و استفاده مجدد از آنها .
  • با توجه به کاهش مصرف میلگرد ، وزن اصلی سازه کم شده و متناسب با آن از نیروهای ثقلی جانبی نیز کاسته می شود و در نتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت .
  • این سیستم ، اشتباهات انسانی را به شدت کاهش می دهد ( بسیار مشاهده گردیده است که پرسنل اجرایی برای کاهش پرت میلگردها از طول اورلب ها می کاهند که این امر باعث کاهش مقاومت میلگرد ها در نقاط اتصال و در نتیجه کاهش مقاومت سازه می گردد . )
  • با توجه به کاستن از حجم اضافی میلگرد ها در نقاط اتصال ، امکان ویبره بهتر بتن که مشکل بسیار مهمی تاکنون بوده است برطرف می شود و بتن ویبره خوب و مناسب تری میسر می گردد .
  • با توجه به کاهش حجم اضافی میلگرد ها ، درگیری بتن با میلگرد ها افزایش خواهد یافت .
  • افزایش یافتن مقاومت در نقطه اتصال ، به طوری که مقاومت در این نقطه بیشتر از سایر نقاط در طول میلگرد می باشد .

 

بامدیریت:

 

همراه:

 

تلفن:

 

اتصال میلگرد های غیرقابل مصرف افزایش یافتن مقاومت در نقطه اتصال جوش سر به سر میلگرد در تهران جوش سر به سر میلگرد درتهران حمل و نقل ها با توجه به کاهش مصرف میلگرد دستگاه جوش سر به سر میلگرد دستگاه فورجینگ میلگرد کاهش زمان نیروی انسانی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera