لیست شماره پمپ بنزین های رشت و گیلان

لیست شماره پمپ بنزین های رشت و گیلان

رديف استان شهر نام جایگاه آدرس تلفن اطلاعات بیشتر ویرایش اطلاعات
1 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت حسین نجومی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت حسین نجومی: شاندرمن – خیابان دانش جنب تاسیسات گاز مایع نجومی 0182-4854700 ویرایش اطلاعات
2 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نادر جعفری پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نادر جعفری: رشت – مسیر بین میدان گاز و انتظاام جنب پارکینگ موتوری شه ویرایش اطلاعات
3 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت مهدی پور پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت مهدی پور: لاهیجان – روستای پایین رود تیغه 0142-2442243 ویرایش اطلاعات
4 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پره سر پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پره سر: پره سر-بعداز خروجی شهر 09121221005 ویرایش اطلاعات
5 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت دولت آباد پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت دولت آباد : رشت – جاده رشت تهران 0131-6690524 ویرایش اطلاعات
6 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پوررجبی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پوررجبی: رشت-سنگر 0132-5722364 ویرایش اطلاعات
7 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خطیبی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خطیبی: رشت – کوچصفهان – ابتدای بلوار امام رضا ویرایش اطلاعات
8 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت سلطانی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت سلطانی: رشت – روبروی سازمان آب و برق ویرایش اطلاعات
9 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ولیعصر پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ولیعصر : نرسیده به شهر لوشان 0132-6422909 ویرایش اطلاعات
10 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت افرند پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت افرند: رستم آباد – ورودی شهر 0132-6372244 ویرایش اطلاعات
11 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت رحیم آباد پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت رحیم آباد: رحیم آباد – اول جاده گرمابدشت 0142-7622376 ویرایش اطلاعات
12 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پورصادق پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پورصادق: رشت – ج لاهیجان -آج بیشه 0131-8820072 ویرایش اطلاعات
13 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت عاشوری پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت عاشوری: کیلومتر 10 جاده رشت – انزلی 0132-4225840 ویرایش اطلاعات
14 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت تعاونی نصر پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت تعاونی نصر: خمام – اول جاده خشکبیجار 0132-4224719 ویرایش اطلاعات
15 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت محمدی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت محمدی : رشت – خشکیجار 0132-4362257 ویرایش اطلاعات
16 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نخجیری پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نخجیری: لاهیجان – جاده کمربندی 0141-4221266 ویرایش اطلاعات
17 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت صورتگر پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت صورتگر: لاهیجان – حاجی آباد 0141-2230600 ویرایش اطلاعات
18 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت صیاد پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت صیاد: بازکیاگوراب 0141-2292698 ویرایش اطلاعات
19 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت کچلام پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت کچلام: رودبنه – لاهیجان -روستای کچلام 0142-2652030 ویرایش اطلاعات
20 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت اسپیلی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت اسپیلی: لاهیجان – اسپیلی 0142-3422357 ویرایش اطلاعات
21 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بلغاری پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بلغاری: لاهیجان – بلوار امام رضا 0141-2220570 ویرایش اطلاعات
22 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت گیل یار پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت گیل یار: رشت – بلوار خرمشهر 0131-8834979 ویرایش اطلاعات
23 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جعفری و پورحیدر پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جعفری و پورحیدر: رشت – پشت نشا 0132-4622733 ویرایش اطلاعات
24 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت اجدادی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت اجدادی: کیاشهر 0142-4824545 ویرایش اطلاعات
25 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت فرزانه کاری پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت فرزانه کاری: رشت – ابتدای بلوار رشت – انزلی 0131-7726409 ویرایش اطلاعات
26 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت گلسار پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت گلسار: رشت – گلسار 0131-7229916 ویرایش اطلاعات
27 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شرکتی17شهریور پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شرکتی17شهریور: رشت – م فرهنگ 0131-3224963 ویرایش اطلاعات
28 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت چوکام پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت چوکام: رشت – چوکام 0132-4353256 ویرایش اطلاعات
29 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت تالش محله پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت تالش محله: زیباکنار- تالش محله 0132-4454388 ویرایش اطلاعات
30 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت امیدی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت امیدی: رشت – جیرده 0132-7953254 ویرایش اطلاعات
31 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت واجارگاه پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت واجارگاه: گلستان – واجارگاه 0142-6462299 ویرایش اطلاعات
32 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت عینک کاوه پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت عینک کاوه: رشت – جاده فومن – بلوار شهید بهشتی 0131-5547260 ویرایش اطلاعات
33 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت چهارسرا پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت چهارسرا: رشت – فلکه یخ ساری-چهارسرا 0131-5552531 ویرایش اطلاعات
34 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت اشکیک پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت اشکیک: رشت – کیلومتر 5 جاده انزلی 0132-4262324 ویرایش اطلاعات
35 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت مصلی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت مصلی: رشت – کیلومتر 3 جاده تهران رشت 0131-6690653 ویرایش اطلاعات
36 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت صادقی نژاد پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت صادقی نژاد: رشت – بلوار شهید قلی پور 0131-5543366 ویرایش اطلاعات
37 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت حسین نجومی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت حسین نجومی: رشت – شاندرمن خیابان دانش جنب تاسیسات گاز مایع نجومی 0182-4854700 ویرایش اطلاعات
38 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نادر جعفری پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نادر جعفری: رشت – مسیر بین میدان گاز و انتظاام جنب پارکینگ موتوری شه ویرایش اطلاعات
39 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت دولت آباد گیلان پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت دولت آباد گیلان: رشت – جاده رشت تهران 0131-6690524 ویرایش اطلاعات
40 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پوررجبی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پوررجبی: رشت-سنگر 0132-5722364 ویرایش اطلاعات
41 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خطیبی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خطیبی: کوچصفهان – ابتدای بلوار امام رضا ویرایش اطلاعات
42 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت سلطانی پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت سلطانی: رشت – روبروی سازمان آب و برق ویرایش اطلاعات
43 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بره سر پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بره سر: شهر بره سر 0132-6472182 ویرایش اطلاعات
44 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت افرند پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت افرند: ورودی شهر رستم آباد 0132-6372244 ویرایش اطلاعات
45 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت رحیم آباد پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت رحیم آباد: رحیم آباد – اول جاده گرمابدشت 0142-7622376 ویرایش اطلاعات
46 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پورصادق پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پورصادق: رشت – ج لاهیجان -آج بیشه 0131-8820072 ویرایش اطلاعات
47 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت عاشوری پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت عاشوری: کیلومتر 10 جاده رشت – انزلی 0132-4225840 ویرایش اطلاعات
48 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت تعاونی نصر پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت تعاونی نصر: خمام – اول جاده خشکبیجار 0132-4224719 ویرایش اطلاعات
49 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت محمدی رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت محمدی رشت: رشت – خشکیجار 0132-4362257 ویرایش اطلاعات
50 گیلان رشت پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بلغاری پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بلغاری 0141-2220570 ویرایش اطلاعات
گیلان لیست شماره پمپ بنزین های رشت و گیلان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دوازده + 15 =

118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera