لیست شماره مکان های پذیرایی رشت و گیلان

لیست شماره مکان های پذیرایی رشت و گیلان

م واحد پذیرایی:آرمان کد واحد پذیرایی:۶۱۲۷۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – خشکبیجار- خ مطهری- روبروی بخشداری -جنب پارک کدپستی: ۴۳۳۹۱۶۵۴۶۹ شماره تلفن ثابت:۴۳۶۲۱۲۷-۴۳۶۰۰۱۰-۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۶۰

نام واحد پذیرایی:بلدرچین کد واحد پذیرایی:۶۱۰۳۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:کوچصفهان – پیربست لولمان روستای رشت آباد کدپستی: ۴۳۴۴۱۴۹۵۸۹ شماره تلفن ثابت:۲۵۴۵۳۵۵۳ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۴۶

نام واحد پذیرایی:بهدشت کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۹/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلو متر ۱۵ رشت به تهران – مقابل پارک جنگلی – فاز ۲- کدپستی کدپستی: ۴۳۳۷۱۱۴۶۷۸ شماره تلفن ثابت:۶۶۹۶۵۱۰-۶۶۹۶۱۹۳ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۳۵۰

نام واحد پذیرایی:بهشت گیلان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۳۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – جاده رشت به تهران – جاده سراوان – نرسیده به سیلو شماره تلفن ثابت:۹۱۱۱۳۵۷۲۴۱ مساحت زیربنا:۱۳۰

نام واحد پذیرایی:پارسیان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۳۷/۳ نوع واحد:تالار و رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:جاده رشت به قزوین -۱ کیلو متر بالا تر از چهار راه شهر صنعتی شماره تلفن ثابت:۶۶۹۶۵۰۵ – ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۷۵۰ دورنویس:۶۶۹۶۱۶۱ – ۰۱۳۱

نام واحد پذیرایی:تورنگ طلایی کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت-جاده رشت به جیرده کدپستی: ۴۳۴۷۱۱۱۱۱۱ شماره تلفن ثابت:۳۴۴۲۰۲۸ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۶۰

نام واحد پذیرایی:توریست (اکبر جوجه) کد واحد پذیرایی:۶۱۲۷۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – جاده رشت به آستانه اشرفیه – چولاب – کیلومتر ۱۵ آستانه کدپستی: شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۳۱۷ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۲۸۸ نام واحد پذیرایی:جاوید کد واحد پذیرایی:۶۱۲۵۷/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:مسیر سنگر به کوچصفهان – جنب پمپ بنزین- کیلومتر ۲ سنگر کدپستی: ۴۳۳۶۱۱۱۱۱۱ شماره تلفن ثابت:۵۷۲۲۵۱۵ ۵۷۲۴۷۷۲ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۲۲۰ دورنویس:۵۷۲۴۷۷۲

نام واحد پذیرایی:حسین جول کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – جاده رشت به فومن- کلاشم بالا کدپستی: ۴۳۵۵۱۵۴۵۵۱ شماره تلفن ثابت:۷۵۶۵۵۴۳ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۸۰ نام واحد پذیرایی:حمید کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:آستانه به لولمان – چولاب کدپستی: ۴۳۴۴۱۶۹۳۸۱ شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۶۶۸ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۸۰۰

نام واحد پذیرایی:حیدری کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – پیربست لولمان – چولاب کدپستی: ۴۳۴۴۱۶۹۷۹۹ شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۳۹۱ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۴۰۰

نام واحد پذیرایی:حیدری بزرگ کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – جاده رشت به لاهیجان – منطقه چولاب کدپستی: ۴۳۴۲۱۶۹۷۹۹ شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۳۷۴ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۸۰

نام واحد پذیرایی:خزر کد واحد پذیرایی:۶۱۱۱۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت به انزلی- منطقه گورابجیر صحرا- کیلومتر ۲۰ رشت کدپستی: ۴۳۴۸۱۳۷۶۵۶ شماره تلفن ثابت:۴۲۴۱۰۵۵ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۷۰

نام واحد پذیرایی:خوان خان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت به انزلی – اسماعیل آباد- کیلومتر ۲۰ رشت کدپستی: ۴۳۳۵۱۳۳۱۸۳ شماره تلفن ثابت:۴۲۴۰۷۷۱ ۰۱۳۲۴۲۴۰۵۰۵ مساحت زیربنا:۲۹۲

نام واحد پذیرایی:ستاره آبی شمال کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۷/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر۱۲جاده رشت رودبار کدپستی: ۴۱۹۹۸۵۳۱۷۷ شماره تلفن ثابت:۶۶۹۶۲۵۵ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۳۴۸

نام واحد پذیرایی:ایرانیان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۳/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – کیلومتر ۵ انزلی

نام واحد پذیرایی:اکواریوم کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۴/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – جاده رشت به خمام – اشکیک -روبروی شرکت راف شماره تلفن ثابت:۴۲۶۲۳۷۹ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۲۲۰

نام واحد پذیرایی:دلدوست کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۵/۳ نوع واحد:سفره خانه درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – کیلومتر ۵ جاده انزلی – اشکیک شماره تلفن ثابت:۴۲۶۲۷۵۲ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۱۲۰

نام واحد پذیرایی:دهکده کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۶/۳ نوع واحد:سفره خانه درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:جاده رشت به انزلی – سمت راست – بالاتر از کارخانه چینی شماره تلفن ثابت:۴۲۶۳۰۱۹ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۱۵۲

نام واحد پذیرایی:رشت بهشت کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۸/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – کیلو متر ۲ جاده رشت به انزلی – سه راه خاجان کدپستی: ۴۳۴۱۱۴۳۴۵۱ شماره تلفن ثابت:۴۲۶۲۲۵۲ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۲۰۰۰

نام واحد پذیرایی:مازیار کد واحد پذیرایی:۶۱۲۷۹/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – رشت به انزلی – خواچکین خمام – کیلومتر ۱۵ رشت کدپستی: ۴۳۴۵۱۱۲۶۴۷ شماره تلفن ثابت:۴۲۲۴۸۰۰-۴۲۲۶۷۷۷ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۶۰

نام واحد پذیرایی:مهیار کد واحد پذیرایی:۶۱۲۷۸/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – کیلومتر ۱ رشت به انزلی -روبروی فرودگاه کدپستی: ۴۱۷۹۹۸۸۷۷۷ شماره تلفن ثابت:۷۷۵۳۳۱۳ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۱۰۰۰

نام واحد پذیرایی:نادری کد واحد پذیرایی:۶۱۰۶۴/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – آج بیشه – کیلومتر ۳ جاده لاهیجان ( پاکت سازی ) کدپستی: ۸۸۹۱۱۸۸۹۱۱ شماره تلفن ثابت:۸۸۹۲۹۱۹ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۴۵

نام واحد پذیرایی:نگین شمال کد واحد پذیرایی:۶۱۰۶۷/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – جاده پیر بازار – بالاتر از تخته پل شماره تلفن ثابت:۹۱۱۱۴۸۹۸۱۹ مساحت زیربنا:۱۵۰

نام واحد پذیرایی:مروارید کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر ۳ جاده رشت به تهران – روبروی پمپ بنزین – کدپستی کدپستی: ۴۱۴۹۳۵۶۷۸۹ شماره تلفن ثابت:۶۶۹۰۶۳۶ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۶۰۰

نام واحد پذیرایی:واحدی کد واحد پذیرایی:۶۱۲۸۵/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – کیلومتر ۶ جاده خمام

نام واحد پذیرایی:سفری کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – جاده رشت به انزلی – خواچکین خمام شماره تلفن ثابت:۴۲۲۶۵۵۵ -۴۲۲۲۴۵۴ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۶۰

نام واحد پذیرایی:سلطان قلبها (مادر) کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:۶ کیلومتری جاده کوچصفهان – جاده رشت به آستانه اشرفیه – گورابسر شماره تلفن ثابت:۵۴۳۳۴۴۷ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۹۰

نام واحد پذیرایی:سلطان کد واحد پذیرایی:۶۱۱۱۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – جاده رشت به انزلی – بالاتر از صنایع پوشش – سمت چپ – سالن پذیرایی سلطان کدپستی: ۴۳۴۵۱۰ شماره تلفن ثابت:۴۲۶۲۲۷۵ – ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۲۵۰۰

نام واحد پذیرایی:سید کد واحد پذیرایی:۶۱۲۷۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت به لاهیجان – انتهای لولمان – سمت راست بریدگی اول – کدپستی کدپستی: ۴۱۶۳۷۳۴۵۹۵ شماره تلفن ثابت:۵۴۵۲۸۸۹ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۲۷۰

نام واحد پذیرایی:شبنم کد واحد پذیرایی:۶۱۲۸۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت به آستانه اشرفیه – چولاب – کیلومتر ۵ آستانه – کدپستی کدپستی: ۴۳۴۴۱۶۹۵۶۳ شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۳۴۰ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۰۰

نام واحد پذیرایی:صدف کد واحد پذیرایی:۶۱۲۶۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:سنگر – حنب پمپ گاز – کیلومتر ۱ روستای سکاچا کدپستی: ۴۳۳۶۱ شماره تلفن ثابت:۵۷۲۰۱۰۰ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۰۰

نام واحد پذیرایی:عاشوری کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – خواچکین خمام کدپستی: ۴۳۵۱ شماره تلفن ثابت:۲۲۴۲۴۹۵ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۴۰۰

نام واحد پذیرایی:عمو نعمت کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – رشت رودبار امامزاده هاشم-سراوان- کیلومتر ۳۰ رشت شماره تلفن ثابت:۳۲۲۲۸۱۱ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۹۰

نام واحد پذیرایی:قصر شباهنگ کد واحد پذیرایی:۶۱۲۵۹/۳ نوع واحد:تالار و رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت -کیلومتر۱۱جاده فومن رشت- بالاتر از پلیس راه کدپستی: ۴۱۹۵۷۱۶۴۶۵ شماره تلفن ثابت:۷۵۶۲۲۵۶-۷۵۶۲۳۲۶ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۶۰۰ نام واحد پذیرایی:شاهین کد واحد پذیرایی:۶۱۰۲۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر ۲۲ رشت به لاهیجان – رشت آباد شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۲۴۸ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۷۷

نام واحد پذیرایی:گلسر کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – ۳۰کیلومتری جاده رشت قزوین- امامزاده هاشم – پیچ شاه عباسی کدپستی: ۴۳۳۸۱ شماره تلفن ثابت:۳۲۲۳۷۸۴ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۲۱۴

نام واحد پذیرایی:گیلان سرا کد واحد پذیرایی:۶۱۰۶۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت به رودبار امامزاده هاشم- کیلومتر ۳۰ رشت – کدپستی کدپستی: ۴۴۶۸۱۱۵۸۱۷ شماره تلفن ثابت:۳۲۲۳۳۹۰ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۸۰

نام واحد پذیرایی:محرم کد واحد پذیرایی:۶۱۲۶۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – بلوار امام خمینی – روبروی دانشکده دندان پزشکی کدپستی: ۴۱۹۳۹۷۶۷۳۸ شماره تلفن ثابت:۶۶۶۱۴۹۳-۶۶۶۶۰۹۰ ۰۱۳۱ مساحت زیربنا:۳۰۰

نام واحد پذیرایی:یکیکان نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:لولمان ، ابتدای جاده آستانه اشرفیه

نام واحد پذیرایی:بوستان با صفای نعمت کد واحد پذیرایی:۶۱۱۰۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر ۳۵ جاده آستارا اردبیل -رستوران بوستان صفای نعمت کدپستی: ۴۳۹۹۱۰ شماره تلفن ثابت:۵۳۸۲۰۰۹ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۱۷۰

نام واحد پذیرایی:جاوید کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر۱۲جاده آستارابه اردبیل-روستای صیادلرخان بلاغی رستوران جاوید کدپستی: ۴۳۹۷۱ شماره تلفن ثابت:۹۱۱۲۸۳۶۸۷۷ مساحت زیربنا:۲۰۰

نام واحد پذیرایی:فانوس(تک) کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۱/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:آستارا- امامزاده قاسم – رستوران جنت شماره تلفن ثابت:۵۵۹۳۵۸۸ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۲۷۶

نام واحد پذیرایی:چهارفصل کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۷/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:گردنه حیران – بین راهی چهار فصل شماره تلفن ثابت:۹۱۱۱۸۴۰۳۸۲ مساحت زیربنا:۷۲

نام واحد پذیرایی:خزر کد واحد پذیرایی:۶۱۱۱۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:جاده آستارا اردبیل – گردنه حیران – رستوران خزر کدپستی: ۴۳۹۹۱۳۸۶۵۱ شماره تلفن ثابت:۵۳۸۲۰۰۶ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۱۳۰

نام واحد پذیرایی:داداش آباد کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۳/۲ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر ۵ آستارا – داداش آباد کدپستی: ۴۳۶۵۱ شماره تلفن ثابت:۵۳۶۲۲۳۴ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۲۵۰

نام واحد پذیرایی:روحی کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:آستارا – خ امام خمینی – بلوار جانبازان کدپستی: ۴۳۹۱۷۷۳۹۷۸ شماره تلفن ثابت:۵۲۲۸۴۷۶ – ۵۲۱۰۱۵۵ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۲۸۵ دورنویس:۵۲۱۵۸۷۹

نام واحد پذیرایی:زیتون کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۸/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:جاده آستارا- منطقه داداش آباد – ۵ کیلومتری شهر آستارا کدپستی: ۴۳۹۵۱۳۹۱۶۷ شماره تلفن ثابت:۵۳۶۲۳۴۶ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۱۲۰

نام واحد پذیرایی:سبز کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:آستارا – امامزاده قاسم – جنب کارخانه صدف سابق – رستوران سبز شماره تلفن ثابت:۵۳۶۲۲۲۴ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۱۲۰

نام واحد پذیرایی:صدف کد واحد پذیرایی:۶۱۰۲۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:آستارا – جنب امامزاده قاسم -رستوران صدف کدپستی: ۴۳۹۵۱۳۴۳۶۴ شماره تلفن ثابت:۵۳۶۲۲۶۰ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۱۵۰

نام واحد پذیرایی:صفای ونه بین کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:گردنه حیران – ونه بین -رستوران صفای ونه بین کدپستی: ۴۳۹۱۴۸۴۱۹۳ شماره تلفن ثابت:۵۲۹۰۲۴۴ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۴۴۰

نام واحد پذیرایی:ظهری کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر ۳۵ جاده آستارا اردبیل – گردنه حیران – رستوران ظهری شماره تلفن ثابت:۳۸۰۲۲۲۲ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۱۵۰

نام واحد پذیرایی:عارف کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۹/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳

نشانی کامل واحد پذیرایی:آستارا – گردنه حیران -منطقه آق چای رستوران عارف کدپستی: ۴۳۹۹۱ شماره تلفن ثابت:۵۲۹۱۰۸۵ – ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۲۶۲

نام واحد پذیرایی:فتح علی زاده کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۹/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:گردنه حیران – حاج امیر بالا – جنب کارخانه پودر ماهی – رستوران فتحعلی زاده کدپستی: ۴۳۹۱۷۹۴۶۸۱ شماره تلفن ثابت:۰۹۱۱۳۸۳۰۰۲۵- ۹۱۴۴۵۳۷۶۶۴ مساحت زیربنا:۲۰۰

نام واحد پذیرایی:گلستان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ نشانی کامل واحد پذیرایی:جاده آستارا اردبیل -گردنه حیران -رستوران گلستان شماره تلفن ثابت:۵۳۸۲۰۶۲ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۱۵۰

نام واحد پذیرایی:معاش اصل و پسران کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۸/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر ۲۵ جاده آستارا اردبیل – گردنه حیران – رستوران معاش اصل وپسران کدپستی: ۴۳۹۹۱ شماره تلفن ثابت:۵۳۸۲۱۶۶ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۲۶۰

نام واحد پذیرایی:نوروز کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر:آستارا به حیران نشانی کامل واحد پذیرایی:جاده آستارا – اردبیل – گردنه حیران- روستای سیج-رستوران نوروز کدپستی: ۴۳۹۹۱۳۱۵۴۶ شماره تلفن ثابت:۰۹۱۴۱۵۲۱۲۸۶ -۰۹۱۱۱۸۴۲۸۸۱ مساحت زیربنا:۱۱۰

نام واحد پذیرایی:دایی محسن کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:ابراهیم سرا- پیر بست لولمان-۵کیلومتری آستانه -کته پزی دائی محسن کدپستی: شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۲۸۷ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۴۰

 نام واحد پذیرایی:دیرمینا کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر:رشت تا داخل شهر لاهیجان نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر ۳ جاده رشت به آستانه – تازه آباد آستانه رستوران دیر مینا کدپستی: شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۲۶۸ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۴۰۰

 نام واحد پذیرایی:ستاره گیلان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:جاده رشت آستانه-تازه آباد خوشکارمندان -رستوران ستاره گیلان کدپستی: شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۲۸۲ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۱۸۰

نام واحد پذیرایی:برومند کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۷/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:آستانه – میدان حافظ جنب حرم بالاتر از وضوخانه- سفرخانه برومند کدپستی: شماره تلفن ثابت:۴۲۲۱۵۴۵ ۰۱۴۲ مساحت زیربنا:۱۰۰

نام واحد پذیرایی:وارنا کد واحد پذیرایی:۶۱۲۸۳/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:آستانه اشرفیه ابتدای جاده لاهیجان کدپستی: شماره تلفن ثابت:۴۲۲۵۱۵۷ ۰۱۴۲ مساحت زیربنا:۲۰۰

نام واحد پذیرایی:فرهو کد واحد پذیرایی:۶۱۲۷۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:۵کیلومتری آستانه اشرفیه روستای خشکاربندان چلوکبابی فرهو کدپستی: ۴۴۴۱۱ شماره تلفن ثابت:۵۲۶۳۲۸۳ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۲۵۰

 نام واحد پذیرایی:لوزان کد واحد پذیرایی: نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:املش -ابتدای چالاکش – پذیرایی لوزان کدپستی: شماره تلفن ثابت:۷۲۲۰۶۱۱ – ۷۲۲۱۳۳۶ ۰۱۴۲ مساحت زیربنا:۱۹۹۶

نام واحد پذیرایی:پرستو کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:بندرانزلی – کیلومتر ۲۰ جاده آستارا – منطقه کپورچال کدپستی: ۴۳۳۳۱ شماره تلفن ثابت:۲۶۸۲۲۶۶ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۲۴۰

نام واحد پذیرایی:پرویز کد واحد پذیرایی:۶۱۰۰۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:بندرانزلی – جاده انزلی – آستارا – کیلومتر ۲۰ – جنب زمین ورزشی شهدای کپورچال کدپستی: ۴۳۳۳۱ شماره تلفن ثابت:۲۶۸۲۲۵۱ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۳۰۰

نام واحد پذیرایی:پهنه آبی کد واحد پذیرایی: نوع واحد:سایر با ذکر نام درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:بندر انزلی – آبکنار – خ پاسداران – جنب ساحل تالاب کدپستی: شماره تلفن ثابت: مساحت زیربنا:۰

نام واحد پذیرایی:گیشه کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۹/۳ نوع واحد:تالار و رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:بندر انزلی – خیابان پاسداران کدپستی: ۸۳۳۹۳ ۴۳۱۹۸ شماره تلفن ثابت:۵۲۲۵۰۶۰ ۰۱۸۱ مساحت زیربنا:۶۵۰

نام واحد پذیرایی:رضایی کد واحد پذیرایی:۶۱۰۳۹/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت به انزلی – منطقه حسن رود – کیلومتر ۱۰ انزلی روبروی پادگان نظامی حسن رود کدپستی: ۴۰۹۶۱۷۰۵۸ شماره تلفن ثابت:۳۲۸۲۳۳۴ ۰۱۸۱ مساحت زیربنا:۳۰۰ دورنویس:۳۲۸۳۸۹۷

نام واحد پذیرایی:گیلار کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۲/۳ نوع واحد:سفره خانه سنتی درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:حسن رود-روبروی پادگان نیروی دریایی رستوران وسفره خانه سنتی گیلار کدپستی: ۴۳۳۵۱۱۵۳۱۷ شماره تلفن ثابت:۳۲۸۲۳۳۰ ۰۱۸۱ مساحت زیربنا:۲۰۰

 نام واحد پذیرایی:صدف کد واحد پذیرایی:۶۱۲۸۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:بندرانزلی – کیلومتر ۱۲ جاده آستارا – سنگاچین کدپستی: ۴۳۱۴۱ شماره تلفن ثابت:۲۳۵۲۵۲۱ ۲۳۵۲۰۲۸ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۸۰۰

نام واحد پذیرایی:ضیافت کد واحد پذیرایی:۶۱۰۲۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:بندرانزلی – حسن رود نرسیده به پلیس راه کدپستی: شماره تلفن ثابت:۳۲۸۲۲۲۷ مساحت زیربنا:۲۱۰

 نام واحد پذیرایی:نیلوفرآبی کد واحد پذیرایی:۶۱۰۲۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:بندرانزلی- کوچه شهید کشوری جنب استادیوم ورزشی پلاک ۱ – داخل تالاب – اسکله نیلوفرآبی کدپستی کدپستی: ۴۳۱۷۸۷۹۷۱۳ شماره تلفن ثابت:۴۲۱۴۱۰۰ ۰۱۸۱ مساحت زیربنا:۲۰۰

نام واحد پذیرایی:اقبال کد واحد پذیرایی:۶۱۰۲۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:تالش – کیلومتر ۷ جاده آستارا جوکندان – انوش محله کدپستی: شماره تلفن ثابت:۴۳۵۳۷۷۰-۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۸۰۰

نام واحد پذیرایی:اکینچی کد واحد پذیرایی:۶۱۰۱۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:تالش چوبر کیلومتر ۲۵ آستارا – کدپستی کدپستی:۴۳۷۸۱ شماره تلفن ثابت:۴۳۴۵۲۲۲ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۲۲۰

نام واحد پذیرایی:تیلار بهاران کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:تالش – بلوار پاییزان- روبروی آهن الات اسون- رستوران پور پناه کدپستی: ۴۳۷۱۸۶۶۹۵۴ شماره تلفن ثابت:۴۲۲۲۴۸۱ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۹۱۳

نام واحد پذیرایی:پرویز کد واحد پذیرایی:۶۱۰۲۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:تالش – بلوار شکردشت – روبروی جهاد کشاورزی کدپستی: ۴۳۷۱۸۷۸۳۱۳ شماره تلفن ثابت:۴۲۳۲۸۰۰ -۴۲۲۰۷۲۴ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۷۰۰

نام واحد پذیرایی:پور رضوان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۲۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:تالش- اسالم به خلخال -منطقه اسب هونی کدپستی: شماره تلفن ثابت:۴۵۶۸۳۴۰ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۵۸۵

نام واحد پذیرایی:فرزانه کد واحد پذیرایی:۶۱۲۲۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:تالش-کیلومتر ۳۵جاده تالش آستارا-شیر آباد کدپستی: ۴۳۷۸۱ شماره تلفن ثابت:۴۳۶۲۵۱۳ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۲۰۰

نام واحد پذیرایی:گلستان کد واحد پذیرایی:۶۱۱۱۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:تالش- بلوار شکردشت – جنب رستوران پرویز کدپستی: ۴۳۷۱۸۷۸۳۷۸ شماره تلفن ثابت:۴۲۳۲۴۲۲ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۵۰۰

نام واحد پذیرایی:گلسرا کد واحد پذیرایی:۶۱۰۲۷/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:آستارا – منطقه حویق کیلومتر ۳۰ کدپستی: ۴۰۴۳۸۵۳ شماره تلفن ثابت:۴۴۲۴۴۵۱ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۳۸۵

نام واحد پذیرایی:محبت کد واحد پذیرایی:۶۱۲۵۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:تالش – تالش به آستارا – منطقه کشلی- کیلومتر ۲۵ تالش کدپستی: شماره تلفن ثابت:۴۳۸۹۰۰۸ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۱۷۰

 نام واحد پذیرایی:منظریه کد واحد پذیرایی:۶۱۱۰۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:لیسار محله اول ودوم- چلوکبابی منظریه کدپستی: ۴۳۷۱۹۹۸۳۳۶ شماره تلفن ثابت:۴۵۸۲۹۲۹ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۵۰۰

 نام واحد پذیرایی:باغ شمشاد دوران کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:کیلومتر ۱۳ – جاده بین الملل هروآباد – خلخال کدپستی: شماره تلفن ثابت:۴۶۲۴۳۷۵ ۰۱۸۲ مساحت زیربنا:۴۳۲

نام واحد پذیرایی:دلنشین کد واحد پذیرایی: نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رضوانشهر ، دهستان خوشابر ، جنب پمپ بنزین

نام واحد پذیرایی:آریا کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۷/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – لوشان- خیابان امام جنب پل فلزی کدپستی: شماره تلفن ثابت:۶۴۲۳۵۵۶ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۴۱۹

 نام واحد پذیرایی:آرش کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۷/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – لوشان – پاچنار – کیلومتر ۳ قزوین کدپستی: ۴۴۶۶۱۴۸۷۵ شماره تلفن ثابت:۹۱۱۱۳۰۴۵۶۳ مساحت زیربنا:۵۵۰

نام واحد پذیرایی:البرز کد واحد پذیرایی:۶۱۰۶۸/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – پاچنار لوشان – کیلومتر ۳ جاده قزوین کدپستی: شماره تلفن ثابت:۹۱۱۳۳۳۰۰۹۲ مساحت زیربنا:۳۵۰

نام واحد پذیرایی:جوان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رستم آباد – جوبن – رستوران جوان کدپستی: ۴۴۶۷۱۱۶۳۸۱ شماره تلفن ثابت:۶۳۵۳۱۲۱ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۵۵۰

نام واحد پذیرایی:درفک کد واحد پذیرایی:۶۱۰۶۶/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – رشت به رودبار – کیلومتر ۲۰ رودباررستم آباد- ماندابان- رستوران درفک – کدپستی کدپستی: ۴۴۶۴۱۸۳۶۱۱ شماره تلفن ثابت:۶۳۷۳۰۵۳ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۴۱۸

 نام واحد پذیرایی:سارایوو کد واحد پذیرایی:۶۱۰۷۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – رستم آباد – جوبن – ۳ کیلو متری شهر رستم آباد کدپستی: شماره تلفن ثابت:۹۱۱۳۳۵۴۸۶۱ مساحت زیربنا:۷۵

نام واحد پذیرایی:سپیدرود کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:جاده رشت به تهران – جمال آباد لوشان کدپستی: شماره تلفن ثابت:۶۳۵۳۲۹۵ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۳۵۰

نام واحد پذیرایی:سلیم کد واحد پذیرایی:۶۱۰۶۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – رشت به رودبار-رستم آباد – کیلومتر ۲۰ رودبار -رستم آباد – ماندابان- کدپستی کدپستی: ۴۴۶۴۱ شماره تلفن ثابت:۶۳۷۲۵۳۳ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۳۵۰

 نام واحد پذیرایی:صداقت کد واحد پذیرایی:۶۱۰۶۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – رستم آباد – جوبن – ۳ کیلومتری رستم آباد کدپستی: شماره تلفن ثابت:۶۳۷۳۱۳۱ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۵۳۰

 نام واحد پذیرایی:صفای گیلان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۹/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:امامزاده هاشم – سیاهورد کدپستی: شماره تلفن ثابت: مساحت زیربنا:۳۰۰

 نام واحد پذیرایی:گیلان خوراک کد واحد پذیرایی:۶۱۰۶۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – لوشان – پاچنار -رستوران گیلان خوراک کدپستی: شماره تلفن ثابت:۶۳۵۳۳۵۶ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۵۰۰

نام واحد پذیرایی:ماهی سرا کد واحد پذیرایی:۶۱۰۴۸/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودبار – جمال آباد لوشان کدپستی: شماره تلفن ثابت:۹۱۱۲۳۹۶۰۰۱ مساحت زیربنا:۳۵۰

نام واحد پذیرایی:مهتاب گیلان کد واحد پذیرایی:۶۱۰۵۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودباربه لوشان – جمال آباد – کیلومتر ۵ لوشان جنب نیروگاه برق بهشتی لوشان کدپستی: شماره تلفن ثابت:۶۳۵۲۳۴۹ ۰۱۳۲ مساحت زیربنا:۵۵۰

نام واحد پذیرایی:سرچشمه کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رشت – سفید کتله – امامزاده هاشم کدپستی: شماره تلفن ثابت: مساحت زیربنا:۲۲۰

واحد پذیرایی:صفای طبیعت کد واحد پذیرایی:۶۱۰۸۷/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:امامزاده هاشم – اسکولک کدپستی: شماره تلفن ثابت: مساحت زیربنا:۹۰

 نام واحد پذیرایی:خاور خانم کد واحد پذیرایی:۶۱۰۹۰/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:چابکسر – سرولات لیموسرا – کدپستی کدپستی: ۴۴۸۸۱۵۳۱۱۱ شماره تلفن ثابت:۶۴۲۰۰۴۰ ۰۱۴۲ مساحت زیربنا:۱۳۰

نام واحد پذیرایی:حجت کد واحد پذیرایی:۶۱۰۳۵/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۲ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رودسر –جاده چابکسر-منطقه قاسم آباد – کیلومتر ۵ چابکسر کدپستی: شماره تلفن ثابت:۶۴۸۳۲۴۶ ۰۱۴۲ مساحت زیربنا:۱۱۰

نام واحد پذیرایی:قزلسرای سفید آب کد واحد پذیرایی:۶۱۲۶۴/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:رحیم آباد به اشکورات – سفید آب – کیلومتر ۱۵ رحیم آباد کدپستی: شماره تلفن ثابت:۷۷۰۱۸۱۱ ۰۱۴۲ مساحت زیربنا:۱۲۰۰

نام واحد پذیرایی:لطفی کد واحد پذیرایی:۶۱۰۹۱/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۳ مسیر: نشانی کامل واحد پذیرایی:چابکسر – سرولات لیموسرا – کدپستی کدپستی: ۴۴۸۸۱۵۳۳۱۹ شماره تلفن ثابت:۶۴۲۰۰۰۳ ۰۱۴۲ مساحت زیربنا:۱۵۰

نام واحد پذیرایی:مریم کد واحد پذیرایی:۶۱۰۹۲/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:چابکسر – روبروی پارک شهید انصاری شماره تلفن ثابت:۶۴۳۳۹۵۵ ۰۱۴۲ مساحت زیربنا:۸۵۰

نام واحد پذیرایی:هزار و یک شب کد واحد پذیرایی:۶۱۰۹۳/۳ نوع واحد:رستوران درجه واحد پذیرایی:۱ نشانی کامل واحد پذیرایی:رودسر – رحیم آباد

گیلان لیست شماره مکان های پذیرایی رشت و گیلان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

پنج × 5 =

bigtheme
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera